Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Πρόσληψη τριών βοηθών βρεφοκόμων στα ΚΔΑΠ ΑλίμουΠρόσληψη τριών βοηθών βρεφοκόμων στα ΚΔΑΠ ΑλίμουΟ Δήμος Αλίμου ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών βοηθών βρεφοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα καλύψουν τις ανάγκες των ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης)...
 
 
 

 


 ... για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου» ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Αλίμου.
Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, Τ.Κ.17455, Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Βασιλακάκη Θεοφάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213-200.8000).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλίμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

 

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων