Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Νέες προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ
Σε τροχιά έγκρισης βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται η έκδοση σχετικών προκηρύξεων. Τέλη Μαΐου λήγουν οι συμβάσεις του προσωπικού που είχε προσληφθεί από τα ΕΛΤΑ το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και δημιουργείται η ανάγκη για την πρόσληψη νέου προσωπικού. 
 
 

 


Ο ακριβής αριθμός των συμβάσεων δεν είναι ακόμη γνωστός, λόγω του πρώιμου σταδίου της διαδικασίας, ωστόσο θα είναι αισθητά μειωμένος (τουλάχιστον κατά το ήμισυ) σε σχέση με το 2012.
Πρόκειται για τετράμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, αν και οι περισσότερες θέσεις θα καλύψουν ανάγκες στα καταστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις αφορούν στις ειδικότητες των Διανομέων, των Υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, των Οδηγών και των Διαμετακομιστών.
 

Απαιτούμενα προσόντα:

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β' Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Πτυχίο Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΔΕ Διανομέων: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Απαιτείται επίσης άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α' (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
ΔΕ Οδηγών: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΥΕ Διαμετακομιστών: Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν. Δ. 580/70 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων