Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button


Ελληνικά ΠετρέλαιαΟ Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσει τις κάτωθι προσλήψεις:
 
 
 
 

Ειδικότητες που αφορούν τις Προσλήψεις 
1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΧHΜΜ
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).
 • Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την
 • προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜH
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).
 • Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
3. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜHXΜ
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).
 • Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί συγκριτικό
πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικoύ οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, ανά κατηγορία, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α
Τ. Κ. 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.
Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
 • Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
 • Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
 • Να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Όλες οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.
ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων